Pitna voda

Pitna voda

Glavna naloga vodooskrbe je nemoteno zagotavljanje kvalitetne pitne vode v zadostnih količinah ter sprotno vzdrževanje in stabilno upravljanje vodovodnih sistemov ter zagotavljanje požarne varnosti z ustrezno hidrantno mrežo.
Seznam naselij, ki se oskrbujejo iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje v posamezni občini:
Splošne pogoje glede oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov ter pravice, dolžnosti in odgovornosti upravljavca in uporabnikov določajo občinski odloki.
Tehnične značilnosti in zahteve so opredeljene v t.i. tehničnih pravilnikih.
Vodovarstveni pasovi

na območju Občine Grosuplje z Odlokom o varstvu virov pitne vode na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS št. 72/97),

na območju Občine Ivančna Gorica z Odlokom o varstvu virov pitne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik občine Ivančna Gorica št 5/97),

na območju Občine Dobrepolje z Odlokom o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS št. 64/00),

Osnovna strokovna podlaga za obseg zavarovanih območij virov pitne vode in varstvenih pasov sta Kartografska predloga hidrogeoloških razmer na območju Občine Grosuplje in Strokovne podlage za zavarovanje zajetij pitne vode in perspektivnih vodnih virov, ki ga je izdelal Hidroconsulting d.o.o Dragomer. Vpogled je možen na sedežu posamezne občine ali Javnem komunalnem podjetju. Obseg vodovarstvenih pasov je dosegljiv tudi preko spletne strani Agencije RS za okolje – Atlas okolja.
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s pitno vodo:
Ni posebnosti na vodovodnih sistemih.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.