Organi podjetja

Organi podjetja

Skupščina
Skupščino sestavljajo župani občin ustanoviteljic. V letu 2024 skupščina deluje v naslednji sestavi predsednik dr. Peter Verlič (občina Grosuplje) in člana g. Janez Pavlin (občina Dobrepolje) ter g. Dušan Strnad (občina Ivančna Gorica) .
Nadzorni svet
Nadzorni svet nadzira vodenje poslov javnega podjetja ter pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja. Sestavljajo ga g. Jože Ulčar (predsednik – predstavnik občine Ivančna Gorica), ga. Vera Šparovec (namestnica predsednika – predstavnica občine Grosuplje), ga. Alenka Zabukovec (predstavnica občine Dobrepolje) in ga. Maja Perme (predstavnica sveta delavcev). Funkcijo prevzemajo za obdobje 2023-2026.
Direktor
Direktor vodi poslovanje in delo javnega podjetja in javno podjetje zastopa. S 1.1.2023 je bil za štiriletni mandat direktorja imenovan g. Stanislav Stopar.