Izvedba kanalizacijskega priključka

Izvedba kanalizacijskega priključka

Splošna nasvodila za izvedbo gradbenih del za priklop na javno kanalizacijo

Kanalizacijski priključek je del stanovanjske stavbe ali drugega objekta, ki je v lasti uporabnika in se iz njega odvaja komunalna odpadna voda v javno kanalizacijsko omrežje.
Odvod komunalnih odpadnih voda se izvede iz objekta v hišni revizijski jašek, ki ga mora uporabnik postaviti na lastnem zemljišču (premer hišnega revizijskega jaška mora biti min. 60 – 80 cm). V fazi izgradnje javne kanalizacije so izvajalci gradbenih del zgradili odcep kanalizacijskega priključka iz jaška oz. cevi javne kanalizacije v dolžini nekaj metrov, v območju ceste pa do roba ceste. Odcep kanalizacijskega priključka je potrebno spojiti s hišnim revizijskim jaškom.
Uporabniki morajo iz objekta do priklopa na javno kanalizacijo položiti PE cev (togost razreda min. SN 4), premera (min. 16 cm). Cev mora biti položena na peščeno posteljico (4 – 8 mm granulacije) ter po položitvi zasuta z enakim peskom najmanj 10 cm nad temenom cevi.
Priporočljiv najmanjši padec kanalizacijskega priključka je 1 cm/m. Padec nivelet kanalizacijskih priključkov ne sme biti večji od 5 cm/m. Pri večjih padcih se izvedejo višinske kaskade. Kanalizacija mora biti vodotesna in izdelana v skladu z določili Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda. V primeru, ko ima uporabnik obstoječo greznico pod nivojem javne kanalizacije in gravitacijski priklop nanjo ni mogoč, se odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo preko lastnega črpališča.

Pomembno

Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s pitno vodo:
Ni posebnosti na vodovodnih sistemih.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.