Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv družbe:
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje
Telefon: 01 788 89 10
Elektronska pošta: info@jkpg.si
Spletna stran: http://www.jkpg.si
Odgovorna oseba:
Stanislav Stopar, direktor podjetja
Datum prve objave kataloga:
1.12.2006
Datum zadnje spremembe:
15.3.2024 Katalog je dostopen tudi v tiskani obliki na sedežu podjetja.

2. SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe

Seznam večjih organizacijskih enot družbe:
1. POSLOVODSTVO DRUŽBE, sedež podjetja, direktor Stanislav Stopar, e-naslov: stane.stopar@jkpg.si;

 2. TEHNIČNI SEKTOR, sedež podjejta, tehnični direktor Tomaž Rigler, e-naslov: tomaz.rigler@jkpg.si;
2.1. SLUŽBA VARSTVA OKOLJA, vodja Sandi Hribar, e-naslov: sandi.hribar@jkpg.si;
2.2  SLUŽBA GRADNJE IN CESTE, vodja Janez Virant, e-naslov: janez.virant@jkpg.si;
2.3. SLUŽBA JAVNA SNAGA IN POKOPALIŠČA, vodja Alojz Mehle, e-naslov: alojz.mehle@jkpg.si;

3. FINANČNO RAČUNOVODSKI SEKTOR, vodja Tatjana Vozlič, e-naslov: tatjana.vozlic@jkpg.si;
4. SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE, vodja mag. Primož Žerjav, e-naslov: primoz.zerjav@jkpg.si;
Organigram družbe:

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja za Javno komunalno podjejte Grosuplje d.o.o.:
mag. Primož Žerjav, vodja sektorja za pravne, kadrovske in splošne zadeve, Javno komunalno podjejte Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
Telefon: 01 7888 955,
E-pošta: primoz.zerjav@jkpg.si

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa s povezavami na vsebino posameznega predpisa

Splošna zakonodaja

Predpis

     

Uradni list RS, št.

Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.

 

85/2013

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.

 

33/2014

Predpis

           

Uradni list RS, št.

Zakon o lokalni samoupravi

 

94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18

Zakon o gospodarskih javnih službah

 

32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40

Zakon o gospodarskih družbah

 

65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

 

13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US

Zakon o delovnih razmerjih

 

21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov

 

87/97, 9/98, 48/01 in 40/12 – ZUJF

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

 

11/18

Zakon o varstvu okolja

 

39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg 

Zakon o vodah

 

67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15

Zakon o urejanju prostora

 

61/17

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

 

127/06

Zakon o javnih financah

 

11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18      

Zakon o revidiranju

 

65/08 in 63/13 – ZS-K

Zakon o javnem naročanju

 

91/15 in 14/18

Zakon o računskem sodišču

 

11/01 in 109/12

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja   87/12, 109/12 in 76/17
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe   5/18

Obvezne gospodarske javne službe

   
  • Oskrba s pitno vodo
  • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
  • Ravnanje s komunalnimi odpadki

Predpis

     

Uradni list RS, št.

Zakon o vodah

 

67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

 

52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ

Uredba o oskrbi s pitno vodo

 

88/12

Pravilnik o pitni vodi

 

19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

 

35/06, 41/08, 28/11 in 88/12

Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja

 

64/04, 5/06, 58/11 in 15/16

Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda

 

88/04 in 71/09

Uredba o stanju podzemnih voda

 

25/09, 68/12 in 66/16

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane

 

115/07, 9/08 – popr., 65/12 in 93/13

Splošne pogoje glede oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodov ter pravice, dolžnosti in odgovornosti upravljalcev in uporabnikov v zvezi z dobavo in odjemom pitne vode določajo občinski Odloki Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje.

Predpis

    

Uradni list RS, št.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje 

 

111/2013

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrepolje

 

22/2014

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica

 

17/2014

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica

 

54/2015

Tehnična izvedba in uporaba javnih vodovodov, ki so v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, je opredeljena v Pravilnikih posamezne občine.

Predpis

     

Uradni list RS, št.

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Grosuplje

 

78/2015

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Ivančna Gorica

 

55/2015

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Dobrepolje

 

86/2015

Zavarovana območja virov pitne vode, varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje teh virov pred onesnaženjem so določena v Odlokih o varstvu virov pitne vode.

Predpis

     

Uradni list RS, št.

Odlok o varstvu virov pitne vode na območju občine Grosuplje

 

72/97

Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Ivančna Gorica

 

Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/97

Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dobrepolje

 

št. 64/00

Predpis

     

Uradni list RS, št.

Zakon o vodah

 

67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

 

98/15, 76/17, 81/19 in 194/2021

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo   64/1264/14 in 98/15
Osnovni pogoji in način odvajanja odpadnih in padavinskih voda, gospodarjenja z objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda iz naselij in posameznih objektov priključenih na javno kanalizacijsko omrežje, ter pravice in obveznosti upravljalca in uporabnikov teh objektov in naprav so opredeljeni z občinskim odlokom in tehničnimi pravilniki, ki urejajo tehnično izvedbo in uporaba objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in industrijskih odpadnih ter padavinskih vod.

Predpis

      

Uradni list RS, št.

Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje

 

67/19

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Grosuplje

 

77/19

Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica

 

8/20

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Ivančna Gorica

 

16/21

Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje

 

74/21

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov ter naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Dobrepolje

 

162/2021

Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Velike Lašče ter podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe   47/2022

Predpis

        

Uradni list RS, št.

Nacionalni program varstva okolja (NPVO)

 

83/99 in 41/04 – ZVO-1

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (ReNPVO)

 

2/06

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih

 

83/12

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

 

84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18

Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

 

33/17 in 60/18

Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi

 

70/08    

Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum

 

37/11

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata

 

99/13, 56/15 in 56/18

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom

 

39/10

Uredba o odlagališčih odpadkov

 

10/14, 54/15, 36/16 in 37/18

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

 

14/14

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme

 

32/06, 65/06 in 78/08    

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

 

32/06, 65/06, 78/08, 19/10 in 68/17

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji

 

3/10, 64/12, 93/12 in 103/15

Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili

 

105/08

Uredba o odpadnih oljih

 

24/12

Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi

 

70/08

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

 

34/08

Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest

 

34/08

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov

 

62/08

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom

 

39/10

Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami

 

78/08

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi

 

55/15, 47/16 in 72/18

Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami

 

63/09   

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

 

87/12, 109/12 in 76/17    

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata

 

99/13, 56/15 in 56/18

Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov

 

8/16

Uredba o stanju podzemnih voda

 

25/09, 68/12 in 66/16

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Grosuplje   111/2013
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica   17/2014
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Dobrepolje   99/2013

2.č Seznam strateških, programskih idr. dokumentov po vsebinskih sklopih

Strategija JKPG 2019 do 2021 – v pripravi

Poslovnik vodenja kakovosti ISO9001

Javna naročila:

Pregled objav na portalu JN

Informacije po 11. in 12. odstavku 10.a člena ZDIJZ

Aktualni ceniki

2.d Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. izdaja projektne pogoje in mnenja v primeru novogradenj oz. soglasja k priključitvi v primeru obstoječih objektov.

2.e Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja družba

Družba ne upravlja z javnimi evidencami.

2.e Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja družba

Na podlagi 26. člena ZVOP-1 se katalog zbirk osebnih podatkov z opisom nahaja na spletni strani informacijskega pooblaščenca.
1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI DRUŽBI

Za dostop preko spleta potrebujete dostop do spleta in ustrezen brskalnik, preko katerega se povežete na www.jkpg.si.

Obrazec Zahtevka pridobite na oddelku reklamacij na upravi podjetja vsak dan med 07:00 h in 15:00 h.

Vsi obrazci, vezani na Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) so dostopni n povezavi: https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/

2. CENIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Javno komunalno podjetje Grosuplje zaračunava stroške posredovanja informacij javnega značaja v skladu s VI. Poglavjem Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
3. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA