Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – Občina Ivančna Gorica

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica

CČN Ivančna Gorica:
V letu 2015 je bila rekonstruirana centralna čistilna naprava Ivančna Gorica. Dogradila se je terciarna stopnja čiščenja, medtem ko se je zmogljivost čistilne naprave s prejšnjih 15.000 PE zmanjšala na 6.000 PE.
Čistilna naprava je mehansko biološka čistilna naprava s terciarnim čiščenjem, anaerobno stabilizacijo blata, strojnim zgoščanjem presežnega blata in sprejemom ter obdelavo gošč iz greznic. Za obarjanje fosforja se po potrebi dozira sredstvo FeCl3. Po kanalizacijskem sistemu oz. zbirnem kanalu se odpadne vode pripeljejo do čistilne naprave, ki jo sestavljajo:
Objekti za primarno čiščenje:
Objekti za biološko čiščenje:
Objekti za terciarno čiščenje:
Na čistilno napravo so že priključeni prebivalci naselij: Gabrje pri Stični, Stična, Ivančna Gorica, Škrjanče, Malo Hudo, Stranska vas ob Višnjici, Mrzlo Polje, Vir pri Stični, Mleščevo, Zgornja Draga, Višnja Gora.
MKČN Šentvid pri Stični:
MKČN Šentvid pri Stični je zgrajena kot mehansko-biološka čistilna naprava. Objekt mehanskega čiščenja je dimenzioniran za končno kapaciteto 1.950 PE, za biološko čiščenje pa je vgrajen SBR (sekvenčni biološki reaktor) sistem.
Prednost sekvenčnih reaktorjev je v veliki fleksibilnosti delovanja glede na spremembe obremenitve čistilne naprave. S tem je omogočeno tudi fazno priključevanje kanalizacije na čistilno napravo in s tem optimalno delovanje čistilne naprave. Odpadna voda se preko iztoka odvaja v kraško vrtač
Prispevna območja so naselja: Petrušnja vas, Šentpavel na Dolenjskem, Šentvid pri Stični, Velike in Male Češnjice.
MKČN Muljavai:
MKČN Muljava (WpL HipAF) deluje po principu pretočne tehnologije čiščenja s pritrjeno biomaso na potopljenem zračnem filtru (ang. SAF-sistem) in za delovanje ne potrebuje nobenih kemikalij. Izdelana je iz plastike, ojačene s steklenimi vlakni (ang. Grp).
Čistilna naprava sestoji iz treh delov:
Poleg čistilne naprave se nahaja kiosk, v katerem so puhala in kontrolna enota, ki upravlja delovanje puhal in zračnih nateg. Delovanje celotne čistilne naprave je telemetrijsko nadzorovano s strani upravljavca.
Očiščena odpadna voda se iz iztoka čistilne naprave posredno odvaja po kamniti kanaleti, na koncu pa preko kamnite zložbe ponikne v vrtačo.
Prispevno območje je naselje Muljava.

Naročanje praznjenja greznice ali male komunalne čistilne naprave - Ivančna Gorica

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je zaprt, odpre se jutri ob 07:00.
Oskrba s pitno vodo:
Ni posebnosti na vodovodnih sistemih.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.