Oskrba s toploto

Oskrba s toploto

Energetske storitve se izvajajo z namenom nemotene oskrbe gospodinjstev in pravnih subjektov mesta Grosuplje s toploto. Dejavnost se razvija v smeri širjenja mreže uporabnikov in v smeri uporabe obnovljivih virov ter skrbi za izboljšanje kakovosti zraka v mestu in soproizvodnjo toplote in elektrike.
Distributer toplote, Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., je na podlagi podrobnejše vsebine in oblike zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov sprejelo delni trajnostni načrt za kotlovnico “Bevkova” in za kotlovnico “Sončni Dvori” za sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja za sistem daljinskega ogrevanja Grosuplje s ciljem doseganja energetske učinkovitosti pri proizvodnji in distribuciji toplote iz obnovljivih virov.
Trajnostni načrt je usklajen z usmeritvami lokalne energetske politike, pridobljeno je soglasje samoupravne lokalne skupnosti.
Distribucijski sistem je sistem objektov, naprav in črpališč za prenos toplote po omrežju od prevzemnih mest iz proizvodnih virov do odjemnih mest v toplotnih postajah. Sestavni del distribucijskega sistema so tudi distribucijski vodi in priključki, vključno z glavnima zapornima ventiloma V1 (dovodni vod) in V2 (povratni vod) na priključnem mestu uporabnika.
Distribucijski sistem je zgrajen v naselju Grosuplje, ki  se ogreva iz proizvodnega vira – glavna kotlovnica Bevkovi in v naselju Brezje pri Grosupljem (Sončni dvori), ki  se ogreva iz proizvodnega vira – kotlovnica Brezje pri Grosupljem.
Distribucijski sistem toplote za geografsko območje mesta Grosuplje in naselja Brezje pri Grosupljem v Občini Grosuplje se sestoji iz:
Priključek je vod, ki povezuje distribucijski vod in odjemno mesto ali prevzemno mesto. Priključek se začne na priključnem mestu na distribucijskem vodu in konča s priključnim mestom uporabnika.
Priključno mesto na distribucijskem vodu je točka na distribucijskem vodu, kjer je oziroma bo priključen priključek uporabnika.
Priključno mesto uporabnika je točka na koncu priključka neposredno za glavnim zapornim ventilom (V1 in V2), kjer je oziroma bo priključena toplotna postaja uporabnika.
Splošne pogoje glede izvajanja energetike (oskrba s toploto) ter pravice, dolžnosti in odgovornosti upravljavca in uporabnikov določajo.
Priključitev je izvedba fizične povezave priključka na obstoječi distribucijski sistem. Neposredno (fizično) priključitev na distribucijski sistem izvede distributer toplote ali drug izvajalec pod nadzorom distributerja toplote. Stroške izvedbe priključitve na distribucijski sistem nosi odjemalec.
Pred izvedbo toplovodnega priključka objekta, ki se bo priključil na javni distribucijski sistem toplote je potrebno s strani JKP Grosuplje d.o.o. pridobiti pozitivno mnenje oz. soglasje k priključitvi, ki se izda na podlagi vloge in ustrezne dokumentacije.
V primeru novogradnje investitor soglasje oz. mnenje pridobi v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. V primeru, ko je interes po  priključitvi obstoječega objekta, pa lastnik poda vlogo za izdajo soglasja k priključitvi na javni distribucijski sistem toplote. V tem primeru stranka k vlogi priloži gradbeno dovoljenje objekta oz. za objekte grajene pred l. 1967 – dokument, ki dokazuje leto izgradnje in potrdili o lastništvu objekta.
Pred izdajo soglasja oz. mnenja distributer toplote oceni ekonomsko upravičenost priključitve na podlagi analize stroškov priključitve na obstoječ distribucijski sistem.
K vlogi mora biti priložen načrt strojnih instalacij toplovodnega priključka, kjer je razvidna predvidena količina odvzete toplote.
Priključitev je ekonomsko upravičena, če predvideni dodatni prihodki zadoščajo za pokritje vseh stroškov priključitve. Vse stroške priključitve, ki so ekonomsko upravičeni, nosi distributer toplote (sorazmerni stroški priključitve).
Po dokončnosti soglasja oz. mnenja za priključitev ter pred priključitvijo na distribucijski sistem skleneta imetnik soglasja za priključitev in distributer toplote pogodbo o priključitvi. S to pogodbo uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s priključitvijo stavbe na distribucijski sistem, plačilom nesorazmernih stroškov priključitve, lastništvom, izvedbo in nadzorom nad gradnjo priključka, premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom in njegovim vzdrževanjem ter druga medsebojna razmerja, ki se nanašajo na priključitev na distribucijski sistem. Pogodba o priključitvi je pogoj za sklenitev pogodbe o dobavi toplote.
Obvezna vsebina pogodbe o priključitvi je tudi ureditev vseh medsebojnih razmerij med distributerjem in lastnikom nepremičnine v zvezi z morebitno prekinitvijo ali odstranitvijo priključka ter odgovornost za plačilo s tem povezanih stroškov.
graditelj pa mora distributerja toplote pred priključitvijo obvezno pozvati k izvajanju nadzora nad njegovo izgradnjo.
Investitor oz. pooblašečenec (tretja oseba) osebno v informacijski pisarni podjetja JKP Grosuplje d.o.o. ali preko e-poštnega naslova: info@jkpg.si poda zahtevek za nadzor nad izdelavo toplovodnega priključka.
Po predložitvi popolnega zahtevka se investitor s pristojnim referentom dogovori za ogled dejanskega stanja na terenu in načinu izvedba priključka.
Distributer toplote mora biti prisoten pri vseh delih, ki jih investitor ali tretja oseba izvaja na priključku. Investitor priključek izvede ter distributerju zagotovi izdelavo geodetskega posnetka priključka, na podlagi katerega se predmetni priključek evidentira v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, stroške krije investitor.
V primeru sprememb osnovnih parametrov mora lastnik stavbe ali investitor gradnje v vseh primerih, ne glede na to, ali se je sprememba osnovnih parametrov zgodila po sklenitvi pogodbe o priključitvi ali pred samo priključitvijo na distribucijski sistem, vložiti pisno vlogo za novo soglasje oz. mnenje za priključitev.
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s pitno vodo:
Ni posebnosti na vodovodnih sistemih.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.