Zgodovina podjetja

Zgodovina podjetja

Gradnja vodovoda Sevnik
Pitna voda je že od nekdaj osnovna dobrina človeštva, kar pa še ne pomeni, da je bila vedno tako dostopna kot sedaj. Tako so se v 19. stoletju tudi v naših krajih pojavile prve organizirane oblike oskrbe s pitno vodo. Na ozemlju sedanjih občin Ivančna Gorica, Dobrepolje in Grosuplje je bil prvi javni vodovod z vodnjakom na glavnem trgu zgrajen leta 1858 v Višnji Gori, kasneje pa so mu sledili vodovod Šmarje iz studenca Za curkom (1895), vodovod Grosuplje z zajetjem studenca Treščenk, suhokrajinski vodovod (1940), vodovod Stična-Trebnje-Dobrnič, vodovod Rob-Dobrepolje-Struge (1972) in drugi.
Leta 1962 leta je bilo na območju takratne občine Grosuplje na podlagi združitve vodovodov uvedeno organizirano upravljanje z javnimi vodovodi in v ta namen ustanovljeno podjetje Komunalno podjetje Ivančna Gorica.
Leta 1965 pa je Skupščina občine Grosuplje ustanovila Stanovanjsko komunalno podjetje Grosuplje, ki je dobilo sedež v Zadružnem domu v Grosupljem, za direktorja pa je bil imenovan Anton Krašovec. V začetnem obdobju delovanja je podjetje urejalo predvsem problematiko na stanovanjskem področju, z razvojem centralnih naselij pa je bilo vse več potreb po organiziranih komunalnih dejavnostih, predvsem na področju javne snage, urejanja javnih površin, vodopreskrbi in razsvetljavi vodilnih naselij. Tako je podjetje v naselju Grosuplje leta 1967 pričelo z organiziranim pobiranjem in odvažanjem smeti ter upravljanjem novega grosupeljskega pokopališča, leta 1969 pa je v upravljanje prejelo še večino lokalnih vodovodov.
V sledečih letih je podjetje aktivno gradilo nove vodovodne sisteme, širilo in moderniziralo obstoječe, hkrati pa je širilo tudi obseg ostalih komunalnih dejavnosti, vse do reorganizacije podjetja leta 1990, ko je dotedanja enota gradbene operative prešla v novo podjetje Komunalne Gradnje Grosuplje d.o.o., leto za tem je komunalno podjetje dobilo tudi novega direktorja Ervina Struno.
Leta 1995 je podjetje zamenjalo direktorja in vlogo le tega je prevzel Janez Skarlovnik, leta 1997 pa je prišlo do zadnje reorganizacije podjetja, ki se je na podlagi Družbene pogobe med novonastalimi občinami Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje preimenovalo v Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.. V letu 2006 je na mesto direktorja prišel Tomaž Rigler.
V oktobru 2013 je bil sprejet Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., ki je prinesel spremembe pri upravljanju družbe in porazdelitev dela pristojnosti in odgovornosti na novoustanovljeni nadzorni svet družbe. S 1.1.2015 je bil za štiriletni mandat direktorja imenovan Stanislav Stopar.
Gradnja vodovoda Sevnik
Gradnja upravne stavbe
Gradnja vodovoda Grosuplje