24-urna dežurna služba

24-urna dežurna služba

24 – urna dežurna služba na območju občine Grosuplje z navodilom o postopanju v primeru smrti
S 1.4.2019 Javno komunalno podjetje Grosuplje pričenja na celotnem območju občine Grosuplje izvajati 24 – urno dežurno službo prevzema in prevoza pokojnih, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list št. 62/2016) in z Odlokom o pokopališkem redu na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 66/2018) .
Dežurno službo mora po zakonu izvesti izključno Javno komunalno podjetje Grosuplje, ki izvede vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije in nato do hladilnih prostor izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
NAVODILO
Svojci umrlega oziroma zdravnik oziroma pristojna uradna oseba pokliče dežurno službo Javnega komunalnega podjetja Grosuplje – 030 455 955 in naročijo izvedbo dežurne službe.
Po prihodu na kraj se na podlagi prejete listine o smrti pokojnica oziroma pokojnik prevzame in prepelje v hladilne prostore izvajalca javne službe.
Z naročniki pogreba oziroma s svojci se naknadno dogovori o nadaljnjih postopkih, vezanih na izvedbo pogreba oziroma na predajo pokojnice ali pokojnika izbranemu izvajalcu pogrebne storitve.
Plačnik storitve javne službe je izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
Cena 24-urne dežurne službe znaša 164,57 EUR.
24 – urna dežurna služba na območju občine Ivančna Gorica z navodilom o postopanju v primeru smrti
Javno komunalno podjetje Grosuplje od 1.3.2021 dalje v okviru pogrebne dejavnosti na celotnem območju občine Ivančna Gorica izvaja 24 urno dežurno službo.
Gre za obvezno občinsko gospodarsko javno službo, ki se zagotavlja z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS št. 62/2016) in Odlokom o pokopališkem redu na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 46/2018) in obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali do zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le teh.
Cena 24 urne dežurne službe znaša 150,29 € brez DDV oziroma 164,57 € z vključenim DDV in jo izvajalec te storitve praviloma zaračuna izvajalcu pogreba, ta pa naročniku pogreba.
Kratek opis postopka:
Ob nastopu smrti, svojci umrlega na telefonsko številko 030 455 955, naročijo izvedbo dežurne službe in prevoz pokojnika do hladilnega prostora izvajalca 24 urne dežurne službe.
Dežurna služba po prihodu na kraj smrti prevzame listino o ugotovljenem nastopu smrti, se dogovori o nadaljnjih postopkih in pokojnika prepelje v hladilni prostor. Naročnik pogreba med tem prosto na trgu izbere izvajalca pogreba. Izbrani izvajalec pogreba pokojnika po dogovoru z izvajalcem dežurne službe v hladilnem prostoru prevzame in izvede nadaljnje postopke pogrebne slovesnosti, kot sta jih dogovorila z naročnikom pogreba.
V primeru, da nastopi smrt izven območja Občine Ivančna Gorica (v bolnišnici ali na drugem kraju), storitev 24 urne dežurne službe izvede in po njihovi veljavni ceni zaračuna izvajalec tiste občine, v kateri je pokojnik umrl. V njihovi hladilnici ga izbrani izvajalec pogreba tudi prevzame.
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s pitno vodo:
Ni posebnosti na vodovodnih sistemih.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.