Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – Občina Dobrepolje

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - Dobrepolje

Občina Dobrepolje

MKČN Ponikve:
MKČN Ponikve je mala komunalna čistilna naprava tipa HIPAF SAF 1000 PE.
Voda iz vhodnega črpališča priteka najprej v primarni usedalnik, ki je po rekonstrukciji predelana biološka stopnja predhodnje čistilne naprave. Primarni usedalnik je opremljen z več pregradami, ki preprečujejo plavajočim snovem, da vstopijo v biološko stopnjo čiščenja.
Po primarnem usedanju se odpadna voda brez plavajočih delcev prečrpa v reaktor, namenjen aerobnemu biološkemu čiščenju. Pritrjena biomasa v sistemu za aerobno biološko čiščenje je razdeljena v več segmentov, da omogoča odpadni vodi dober stik z aktivno biomaso. Vsak segment za aerobno biološko čiščenje deluje kot ‘filter’, ki je napolnjen z velikimi plastičnimi nosilnimi elementi, ki omogočajo rast biofilma tako za heterotrofne kot avtotrofne mikrooganizme (nitrifikatorje). Zrak za prezračenje biološke stopnje se vpihuje preko talnih difuzorjev v vsak segment sistema za aerobno biološko čiščenje. Velika prednost zaporedno vezanih segmentov, napolnjenih z nosilnimi elementi je v tem, da čistilna naprava deluje optimalno tudi v času podobremenjenosti.
V naknadnem lamelnem usedalniku se po končanem biološkem čiščenju biomasa usede na dno in tako loči od očiščene odpadne vode. Usedalnik je opremljen z regulacijskim ventilom za iztok blata, ki na določen časovni interval odvede usedlo blato v zalogovnik blata. Bistri del – očiščena odpadna voda odteka gravitacijsko v iztočno cev z vgrajenim merilnim mestom in nato v potok Rašica.
Prispevno območje je naselje Ponikve.
MKČN Zdenska vas:
MKČN Zdenska vas, proizvajalca WPL (Velika Britanija) bo v bodoče po velikosti zmogljiva 708 PE. Do sedaj je zgrajena iz dveh enot, vsaka po 236 PE, skupaj za obremenitev do 472 PE.
Iz mešanega kanalizacijskega sistema doteka odpadna voda v objekt za mehansko čiščenje, kjer se delci eliminirajo s pomočjo grabelj. Mehansko očiščena odpadna voda nato odteče v razbremenilnik visokih vod ter deževni zadrževalni bazen. Iz zadrževalnega bazena se odpadna voda črpa na čistilno napravo, ki je sestavljena iz dveh segmentov. Princip delovanja je pretočna tehnologija čiščenja s pritrjeno biomaso na potopljenem zračnem filtru, ki je razdeljen v več zaporednih vezanih sekcij z nasutimi plastičnimi nosilnimi elementi. Na nosilne elemente se pritrdijo mikroorganizmi kot biofilm, ki pod aerobnimi pogoji očiščujejo odpadno vodo. Čistilna naprava je izdelana iz materiala plastike ojačane s steklenimi vlakni. Zrak se vpihuje preko talnih difuzorjev.
Odpadna voda nato priteka v primarni usedalnik s shranjevanjem blata. Opremljen je z več pregradami za preprečevanje preliva plavajočih delcev v biološko stopnjo čiščenja.
Aerobni biološki reaktor deluje po principu biološkega čiščenja s pritrjeno biomaso. Biološko čiščenje je kombinirano s suspendiranim aktivnim blatom in pritrjenim aktiovnim blatom. Ob dovajanju zraka poteka proces odstranjevanja ogljikovih spojin in nitrifikacija.
Ker je naprava pretočnega tipa, se biološko očiščena odpadna voda skupaj s suspendirano biomaso preliva v naknadni usedalnik, kjer se biomasa usede na dno, očiščena odpadna voda pa gre v iztočno cev čistilne naprave in nato preko merilnega mesta MM1 v ponikovalno polje prostornine 163,80 m3.
Priključeno je naselje Zdenska vas, v bodoče pa bosta še naselji Mala vas in Cesta
MKČN Potiskavec:
Sveža odpadna voda vstopa v osrednji cilindrični del čistilne naprave – prezračevalno cono (1), kjer se premeša s prezračenim tokom tekočine. Na zunanji strani prezračevalne cone se nahaja usedalna cona (2), kjer je tok mešanja manjši, kar povzroči, da se delci počasi usedajo na dno (5) ter nato ponovno zaradi toka zraka dvignejo v suspenzijo.
Na sredini prezračevalne cone se nahaja osrednja cev (3) s premerom 200 mm, ki sega do usedalne cone. Zrak se vpihuje skozi zračno blazino (4), ki se nahaja na dnu te osrednje cevi. Zračni tok mehurčkov povzroči dvigovanje tekočine (blata in odpadne vode) skozi in nato okoli osrednje cevi (3). Tok tekočine skupaj z zrakom je tako močan, da dvigne usedeno blato (5) v ponovno gibanje. Sama konstrukcija čistilne naprave (stožčasta oblika) in način prezračevanje zagotovi stalno popolno mešanje odpadne vode in blata z zrakom in s tem stalne aerobne pogoje. Močno prezračenje omogoča razvoj različnih mikroorganizmov, da na aerobni biološki način razgradijo odpadno vodo, katere komponente uporabijo za lasten obstoj in razmnoževanje. Zaradi težnosti se delci v usedalni coni (2) ponovno usedejo na dno (5), kjer jih nato tok zraka in tekočine ponovno dvigne navzgor po osrednji cevi prezračevalne cone.

Naročanje praznjenja greznice ali male komunalne čistilne naprave - Dobrepolje

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s pitno vodo:
Ni posebnosti na vodovodnih sistemih.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.