Moj račun

Račun obrazložitev

Račun in obrazložitev sta prikazana na sliki, pod njo pa si lahko preberete pojasnila računa na podlagi točk, prikazanih na sliki.
1
1. Podatki prejemnika oz. naslovnik računa.
2
2. Obdobje oz. mesec, za katerega je izstavljen račun.
3
3. Zaporedna številka računa.
4
4. Datum, do katerega je potrebno račun poravnati.
5
5. Šifra uporabnika.
6
6. Podatek o višini DDV, znesku zamudnih obresti, znesku preplačil in skupnem znesku za plačilo.
7
7. Storitev oskrbe s pitno vodo.
Storitev oskrbe s pitno vodo Cena oskrbe s pitno vodo je sestavljena:
 • Vodarina je spremenljiv del cene, neposredno odvisen od kolicine porabljene pitne vode. Obraunava se v mesenih akontacijah, določenih glede na dejansko porabo v preteklem obracunskem obdobju. Izvajalec pri uporabnikih praviloma dvakrat letno ugotavlja dejansko porabo in izvede poracun preteklega obraunskega
 • Omrežnina je nespremenljiv del cene, ki se obračuna glede na premer obračunskega vodomera, in zajema stroške najema, in zavarovanja javne infrastrukture ter stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod. Omrežnina je fiksni mesečni strošek in se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključka določenega s premerom vodomera. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za vodomer DN20.​
8
8. Storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Način obračuna se razlikuje glede na to, ali se komunalna voda odpadna voda odvaja in čisti na komunalni čistilni napravi ali mali komunalni čistilni napravi, ali pa se zadrži v greznici, vzporedno pa se upošteva tudi, ali se padavinska odpadna voda s streh odvaja v javno kanalizacijo. Razlikujemo med naslednjimi možnimi storitvami odvajanja in čišćenja odpadne vode, katerih cena sestoji iz cene storitve in omrežnine:
 • odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin,
 • odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
 • storitve, povezane z nepretonimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
 • čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,​
 • čiščenje padavinske odpadne vode s streh.
Storitve odvajanja in ciščenja komunalne odpadne vode in storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami so sestavljene iz spremenljivega dela cene storitve, ki je neposredno odvisna od porabljene pitne vode, in omrežnine, ki se določi glede na premer vodomera. Storitve povezane z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda s streh se obravnavajo na podlagi količine odvedene padavinske vode, ki se določi glede na tlorisno površino strehe ali dela strehe, s katerega se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo in petletnega povprečja padavin na tem obmoju. Poleg teh storitev se uporabnikom zaračunava tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v imenu in za račun občine. Področje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda obravnava Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.I. RS, st. 80/12).
9
9. Ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki.
Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se uporabnikom ločeno zaračunavajo cene za naslednje storitve:
 • storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
 • storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov,
 • storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
 • storitve odlaganja ostanka po predelavi ali odstranjevanja določenih vrst komunalnih odpadkov.
Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitve posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in se oblikuje na kg opravljene storitve posamezne javne službe. Mesečna količina odvoza se zaračunava tako, da se zmnoži velikost zabojnika, sodilo (preračun porazdelitve količin opravljenih storitev), povprečno število odvozov in cena ter deli s številom 1000.
Velikost gospodinjstva Najmanjša velikost posode za mešane komunalne odpadke
1 - 3 oseb 80l
4 - 7 oseb 120l
8 ali več oseb 240l
Za obračun stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki v večstanovanjskin stavbah se upošteva dejanska velikost zabojnikov za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza. Za porazdelitev stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki med stanovalci se upošteva število članov v gospodinjstvu. Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vinega odreza se izvaja  uporabnikom, ki imajo zabojnike, v poletnem času 1x tedensko, v zimskem času 1x na štirinajst dni (43 odvozov letno oziroma povprečno 3,5833 odvozov na mesec). Za obračun stroškov ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki v večstanovanjskih stavbah se upošteva dejanska velikost zabojnikov za biološko razgradljive odpadke in pogostost odvoza. Za porazdelitev stroškov ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki med stanovalci se upošteva število članov v  gospodinjstvu.
10
10. Daljinsko ogrevanje.
 • Ogrevanje, prispevek za energetsko učinkovitost in prispevek OVE za daljinsko toploto so spremenlivi del cene in so neposredno odvisni od količine porabljene toplotne energije. Obračunska moč za ogrevanje je nespremenljivi del cene in se uporabnikom obračunava mesečno. Obračunska mo je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca, ki je lahko enaka ali manjka od priključne moči. V večstanovanjskih objektih, se obračunska moč za ogrevanje med stanovalce razdeli glede na delež kvadrature. Števnina internih merilnih naprav je števnina za interni merilnik toplote. Je nespremenljivi del cene in se uporabnikom obračunava mesečno. Obračuna se tistim odjemalcem v vesčtanovanjskin objektih, katerim interni merilnik (kalorimeter) služi za določitev deleža porabe.
 • Topla voda, je hladna voda iz vodovodnega omrežja, ki je prevzela toploto od ogrevnega medija v prenosniku toplote. Ogrevanje tople vode, prispevek za energetsko učinkovitost in prispevek OVE za daljinsko toploto TV so spremenljivi del cene in so neposredno odvisni od količine porabljene toplotne energije za pripravo tople vode. Obracunska moč za toplo vodo je nespremenljivi del cene in se uporabnikom obračunava mesečno. Obračunska mоč je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči. V večstanovanjskih objektih, se obračunska moč za toplo vodo med stanovalce razdeli glede na delež števila oseb.
V večstanovanjskih objektih se delitev ogrevanja in ogrevanja za pripravo tople vode obračunava skladno s Pravilnikom o nacinu delive in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, st. 82/15 z dne 3.11.2015) in skladno s Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, st. 61/16 z dne 23. 9. 2016).
11
11. Številka odjemnega mesta in podatki o odjemnem mestu.
12

12. Podatki o vgrajenih vodomerih.

13
13. Podatki o zabojnikih na odjemnem mestu.
14
14. Podatki o velikosti strehe in porabi vode
15
15. Podatki o priključni moci za ogrevanje in o vgrajenih merilnikih toplote.
16
16. Podatki o priključni moči za toplo vodo, grajenem kalorimetru za segrevanje tople vode in grajenih interni vodomerih za toplo vodo.

E-računi

E-račun je račun izdan v standardni elektronski obliki, skladno z zakonskimi predpisi s tega področja. E-račun enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki, ki ga izdajatelj posreduje prejemniku računa. Po prijavi na e-račun ne boste več prejemali računov v papirni obliki (natisnete lahko račun, ki ga prejmete v formatu pdf). Arhiv spletne banke omogoča tudi pregled nad poravnanimi računi.
Komitenti bank, ki podpirajo storitve e-računov, in so hkrati tudi uporabniki spletne oziroma elektronske banke, če želijo prejeti e-račun v spletno banko.
Na prejemanje e-računa se lahko prijavite na sledeče načine:

S prijavo v spletni banki (potrebujete 13-mestno sklicno številko, ki se nahaja na računu)

Preko spletnega portala komunala.info.

Uporabniki, ki imate plačilo računa urejeno preko trajnega naloga, se lahko prijavite na prejem e-računa na vaš elektronski naslov, plačilo za vas pa ostane nespremenjeno.
Če želite v spletno banko oz. na elektronski naslov prejemati račune tudi za svojce, za katere plačujete račune, je potrebno izpolniti Soglasje k prejemanju računov v elektronski obliki.
Prejemnik e-računa se lahko odjavi od prejemanja e-računa na enega od spodnjih treh načinov:

na spletni strani izdajatelja e-računa poišče obrazec Vloga za prenehanje izdaje e-računa (in hkrati prijava papirnega računa), ki ga pravilno izpolnjenega in podpisanega vrne na naslov naveden na vlogi;

odjavi se na storitev e-račun v svoji spletni banki (banka prejemnika e-računa), ki posreduje podatek o odjavi izdajatelju e-računa.

Preko spletnega portala komunala.info.

V primeru, da se ne boste odločili za spremembo načina dostave vašega računa, boste tudi v prihodnje prejemali račun v papirni obliki.