Odpadki s pokopališč

Upravljavci pokopališč morajo organizirati odvoz odpadkov, ki nastajajo na pokopališčih. Za izvedbo odvoza odpadkov s pokopališča mora upravljavec pokopališča skleniti pogodbo z Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje. V pogodbi se stranki dogovorita o vrstah odpadkov, številu posod za zbiranje posameznih vrst odpadka in pogostosti praznjenja posod za zbiranje odpadkov.
Običajno se na pokopališčih zbirajo naslednje vrste odpadkov:
Odpadne nagrobne sveče
Upravljavec pokopališča mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami zagotoviti:
Če upravljavec pokopališč pooblasti Javno komunalno podjetje Grosuplje, lahko v njegovem imenu pripravimo Načrt gospodarjenja z odpadnimi nagrobnimi svečami.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.