Kako ločevati odpadke

Kako ločevati odpadke?

Ločevanje pri individualnem odvozu

Ločevanje pri individualnem odvozu

Mešani komunalni odpadki
Odpadki, ki jih ne moremo razvrstiti med posamezne ločene frakcije predstavljene v tem pripočniku, so mešani komunalni odpadki. V črni zabojnik odlagamo:
V zabojnik za mešane komunalne odpadke ne sodijo odpadki, ki jih lahko razvrstimo drugam!
Mešana embalaža
V zabojnik za mešano embalažo sodijo:
V zabojnik za mešano embalažo ne sodijo:
Mešana embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njihove dostave ali prestavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika. Odpadna mešana embalaža nastaja v gospodinjstvih in podjetjih.

Ločevanje na ekoloških otokih

Steklena embalaža
Med stekleno embalažo spada:
Med stekleno embalažo NE sodi:
Stekleno embalažo odlagamo na ekološke otoke v zabojnike z belim pokrovom ali v zbirnem centru v CERO Špaja dolina.
Papir in karton, papirna in kartonska embalaža:
Med odpadni papir in karton spadajo:
Med odpadni papir in karton spadajo:
Stekleno embalažo odlagamo na ekološke otoke v zabojnike z belim pokrovom ali v zbirnem centru v CERO Špaja dolina.
Nevarni odpadki
Med nevarne odpadke spadajo:
Nove oznake za nevarne odpadke:
Stekleno embalažo odlagamo na ekološke otoke v zabojnike z belim pokrovom ali v zbirnem centru v CERO Špaja dolina.
Nove oznake za nevarne odpadke:
Na embalaži nevarnih odpadkov zasledimo pogosto tudi še stare oznake za nevarne odpadke:
Nevarne odpadke zbiramo doma in jih ob zbirnih akcijah nevarnih odpadkov oddamo JKP Grosuplje (akcija poteka dvakrat letno, razpored je objavljen v lokalnih časopisih in na spletnih straneh JKP Grosuplje). Nevarne odpadke lahko oddamo tudi v Zbirnem centru v Špaji dolini.
Nevarne snovi škodujejo našemu zdravju in okolju. Te svoje lastnosti ne izgubijo tudi, ko postanejo odpadek. Zato moramo z njimi ravnati še posebno previdno. Nevarne odpadke ne smemo odlagati v zabojnik za mešane komunalne odpadke, ne smemo jih zlivati v odtok ali v kanalizacijo.
Zbrane nevarne odpadke JKP Grosuplje odda zbiralcem nevarnih odpadkov, ki jih na primeren način uničijo ali pa pripravijo za nadaljno uporabo.
Odpadna električna in elektronska oprema:
Med OEEO sodijo:
Veliko materialov, ki sestavljajo OEEO, je možno reciklirati in ponovno uporabiti. OEEO ne odlagamo med mešane komunalne odpadke, saj lahko vsebuje tudi nevarne snovi. Zato je pomembno, da jo oddamo nepoškodovano.
OEEO zbira JKP Grosuplje spomladi in jeseni v posebnih akcijah zbiranja OEEO (razpored in urnik zbirnih akcij je vsako leto objavljen v lokalnih časopisih in na spletni strani JKP Grosuplje). OEEO lahko oddamo tudi v Zbirnem centru v Špaji dolini.
Prebivalci Grosuplja lahko malo OEEO oddajo tudi v zabojnik za OEEO, ki se nahaja na lokaciji Cesta na Krko 7, Grosuplje (uprava JKP Grosuplje).
Odpadne PVC rolete
V Zbirnem centru v Špaji dolini lahko brezplačno oddate odpadne PVC rolete. Rolet je potrebno razstavljati, PVC lamele odložite v zabojnik za PVC rolete, ostalo vsebino pa v zabojnik za kosovne odpadke.
Iz PVC rolete se prideluje granulat, ki je sekundarna surovina za izdelke iz PVC-ja.
Odpadne gume
V Zbirnem centru v Špaji dolini lahko brezplačno oddate odpadne PVC rolete. Rolet je potrebno razstavljati, PVC lamele odložite v zabojnik za PVC rolete, ostalo vsebino pa v zabojnik za kosovne odpadke.
Iz PVC rolete se prideluje granulat, ki je sekundarna surovina za izdelke iz PVC-ja.
Odpadni tekstil
Med odpadni tekstil ne spadajo umazana in strgana oblačila in obutev, krpe, odeje, preproge…
ZAKAJ ZBIRAMO: Danes pridelamo zelo veliko odpadnega tekstila. V proizvodnji in potrošnji imajo tekstilni izdelki velik negativen vpliv na okolje. Večina tekstila je mogoče ponovno uporabiti. Večina zbranega tekstila je namenjeno ponovni uporabi v Afriki in Aziji, manjši delež pa se reciklira. Tekstilni izdelki, ki niso primerni za nadaljnjo uporabo, se predelajo v toplotno izolacijske materiale, krpe in druge alternativne produkte.
KJE ZBIRAMOZbirni center Špaja dolina;
KAKO ZBIRAMO:Zbirni center Špaja dolina: Tekstil zbiramo v PVC vrečah, teže 15 do 20 kg, da se tekstil med transportom ne umaže. Odpadni tekstil naložimo v vrečke (do 120 l). Oddan tekstil mora biti čist! Samo čist tekstil je uporaben, pranje bi namreč povzročilo prevelike dodatne stroške.Odpadni tekstil, ki ni opran in ni primeren za ponovno uporabo, sodi med mešane komunalne odpadke (črn zabojnik). Prevzemamo ga tudi v zbirnem centru v Špaji dolni, oddaj je plačljiva.
Kosovni odpadki
Kosovni odpadki so odpadki, ki nastanejo v gospodinjstvu in so preveliki, da bi jih odložili v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Med kosovne odpadke sodijo večji kosi, kot so:
Med kosovne odpadke ne sodijo:
Odvoz kosovnih odpadkov lahko gospodinjstvo naroči 1-krat letno. Po naročilu odvoza kosovnih odpadkov je gospodinjstvo o terminu odvoza obveščeno najmanj 3 dni v naprej. Kosovne odpadke lahko oddamo tudi v Zbirnem centru v Špaji dolini.
Gradbeni odpadki
Gradbeni odpadki so vsi odpadki, ki nastanejo ob gradnjah in adaptacijah. Med inertne gradbene odpadke spadajo:
Med gradbene odpadke ne spadajo:
Manjše količine INERTNIH gradbenih odpadkov (beton, opeka, ploščice ipd. ) iz gospodinjstev lahko oddamo brezplačno v zbirnem centru Špaja dolina (do 350 kg/dan/gospodinjstvo oz. do 5.000kg/leto/gospodinjstvo). Izolacijo lahko oddamo proti plačilu. Večje količine gradbenih odpadkov je potrebno predati predelovalcem.
Že v času nastajanja gradbenih odpadkov je pomembno, da odpadke ločimo po posameznih frakcijah. Na ta način bistveno zmanjšamo ceno ravnanja z njimi, saj lahko večino frakcji v CERO Špaja dolina oddamo brezplačno (kovine, les, mešana embalaža), nekatere frakcije (beton, mešanice betona, opeke, zemljino, kamenje…) pa oddamo predelovalcem gradbenih odpadkov (npr. KG-EKOd.o.o. iz Šmarja Sap, Rekon d.o.o. iz Vira pri Stični). O načinu, ceni in mestu oddaje se pozanimajte pri predelovalcih in zbiralcih gradbenih odpadkov.
Odpadne kovine
Vsi kovinski predmeti, ki jih uporabljamo v gospodinjstvu in jih ne potrebujemo več, označujemo kot odpadno kovino. Lahko jih prepustimo s kosovnimi odpadki ali pa oddamo v Zbirnem centru v Špaji dolini. Npr: ogrodje koles, kovinski štedilniki (vendar ne električni), kopalniška kad, drobni kovinski predmeti…
Kovine lahko vedno znova recikliramo, pridobivanje iz naravnih virov pa je energetsko zelo potratno. Zato je pomembno, da čim več kovin ločeno zberemo za nadaljno reciklažo.
Ravno steklo
Kam s starimi, neuporabnimi okni? Ko menjamo okna, lahko stara pripeljemo in oddamo v Zbirnem centru v Špaji dolini. Okensko steklo izbijemo v zabojnik za ravno steklo, okenske okvire pa odložimo med odpadni les.
Azbestnocementni odpadki
Azbestnocementne plošče oddamo v Zbirnem centru v Špaji dolini. Plošče morajo biti zložene na paleti in ovite s folijo. Za deponiranje je potrebno izpolniti obrazec in navesti osebne podatke lastnika odpadka, parcelno številko in katastrsko občino nastanka odpadka. Obrazec se izpolni ob oddaji odpadkov. Občani Dobrepolja morajo obrazec prevzeti na Občini Dobrepolje.
JKP Grosuplje lahko poskrbi za strojni razklad vsak delovni dan med 8:00 in 14:00 uro, v izogib čakanju priporočamo predhodno najavo na tel. št. 01 7888 943.
Deponiranje azbestnocementnih odpadkov za občane Dobrepolja, Grosuplja in Ivančne Gorice plačajo posamezne Občine in je za občane brezplačno. Podjetja lahko oddajo azbestno cementne odpadke, ki so nastali na območju omenjenih občin, ob predložitvi pooblastila za pripravo evidenčnega lista in proti plačilu.
Upravljavci pokopališč morajo organizirati odvoz odpadkov, ki nastajajo na pokopališčih. Za izvedbo odvoza odpadkov s pokopališča mora upravljavec pokopališča skleniti pogodbo z Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje. V pogodbi se stranki dogovorita o vrstah odpadkov, številu posod za zbiranje posameznih vrst odpadka in pogostosti praznjenja posod za zbiranje odpadkov.
Običajno se na pokopališčih zbirajo naslednje vrste odpadkov:
Cena odvoza posameznih odpadkov je razvidna v ceniku.
Odpadne nagrobne sveče
Upravljavec pokopališča mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami zagotoviti:
Če upravljavec pokopališč pooblasti Javno komunalno podjetje Grosuplje, lahko v njegovem imenu pripravimo Načrt gospodarjenja z odpadnimi nagrobnimi svečami.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s pitno vodo:
Ni posebnosti na vodovodnih sistemih.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.