Ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki

Splošne pogoje glede oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov ter pravice, dolžnosti in odgovornosti upravljavca in uporabnikov določajo občinski odloki.
V večjih naseljih so postavljeni tudi ulični zbiralniki za odpadno električno in elektronsko opremo, predvsem za manjše gospodinjske aparate in baterije. Enkrat letno je organizirano zbiranje odpadne električne in elektronske opreme, dvakrat letno pa se zbirajo nevarni odpadki iz gospodinjstev. Gospodinjstva imajo tudi enkrat letno možnost brezplačnega individualnega odvoza kosovnih odpadkov.
Za oddajo ločeno zbranih odpadkov je na voljo zbirni center, kjer so nameščeni zabojniki za različne vrste odpadkov, vključno s papirjem, kartonom, mešano embalažo, trdo plastiko, steklom, lesom, kovinami, kosovnimi odpadki, gradbenimi odpadki, odpadnimi gumami, nevarnimi odpadki, odpadno električno in elektronsko opremo, azbestno-cementnimi odpadki, odpadnim tekstilom ter biološko razgradljivimi odpadki.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s pitno vodo:
Ni posebnosti na vodovodnih sistemih.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.