Tržni red
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8:00 do 10:30 in od 11:30 do 13:00 Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas zbirnega centra Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 14:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija zbirnega centra: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina 17,9°C

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba:  030 455 955
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 051 374 687 (med delavnikom od 7:00 do 17:00)
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/gajnice_slider.jpg

Na podlagi 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in Odloka o urejanju Mestne tržnice v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št.82/20) je direktor Javnega komunalne podjetja Grosuplje, Stane Stopar, sprejel in župan Občine Grosuplje, dr. Peter Verlič, potrdil

TRŽNI RED

Mestne tržnice v Občini Grosuplje

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Tržni red Mestne tržnice v Občini Grosuplje (v nadaljevanju tržni red) podrobneje določa obratovalni čas tržnice, prodajo, urejanje medsebojnega odnosa med prodajalci in izvajalcem in način sankcioniranja. 

2. člen

Tržni red se uporablja na urejenem tržnem prostoru Mestne tržnice Grosuplje (v nadaljevanju tržnice).

3. člen

Izvajalec izbirne gospodarske službe mestne tržnice v Občini Grosuplje je Javno komunalno podjetje Grosuplje, ki organizira in vodi trgovanje na tržnici, sklepa pogodbe in druga pravna razmerja s ponudniki za prodajo na tržnici, skrbi za urejenost in čistočo tržnice, daje v najem in vzdržuje stojnice s pripadajočo opremo.

OBRATOVALNI ČAS

4. člen

Tržnica ima enotni obratovalni čas.
Tržnica obratuje:

  • ob sobotah od 7:00 do 13:00.
  • ob torkih od 1.9. do 30.6. med 14:00 in 18:00;

Uporabnikom tržnih površin ni dovoljeno podaljševati obratovalnega časa.
Obratovalni čas kioskov se določi skladno z veljavno zakonodajo in se ne navezuje na obratovalni čas naveden v 1. odstavku tega člena.
Izvajalec obratovalni čas tržnice pritrdi na vidnem mestu na tržnici.

5. člen

Izvajalec lahko v izjemnih primerih začasno spremeni obratovalni čas. Spremembo je dolžan objaviti najmanj sedem dni pred začetkom veljavnosti spremenjenega obratovalnega časa na svoji spletni strani.

6. člen

Tržnica ima lahko tudi posebni obratovalni čas, ki velja za sezonske prodaje ali sejme, kot na primer:

  • 8. in 25. marec (prodaja cvetja) – največ teden dni pred praznikom,
  • cvetna sobota, cvetna nedelja (prodaja oljčnih vejic in butaric) – največ teden dni pred praznikom,
  • 1. november, dan spomina na mrtve (prodaja cvetja in sveč) – največ teden dni pred praznikom,
  • Božič in Novo leto – od 5. do 31. decembra.

Ob takih dogodkih izvajalec lahko določi posebni obratovalni čas. Posebni obratovalni čas je dolžan objaviti vsako leto do 31. januarja za tekoče koledarsko leto na svoji spletni strani.

7. člen

Tržni prostor in stalno postavljene stojnice se laho z dovoljenjem upravljalca najamejo tudi izvez obratovalnga časa tržnice.

Za najem prostora oz. stojnice izvez obratovalnega časa tržnice je potrebno izpolniti spletni obrazec in s strani upravljalca pridobiti dovoljenje s potrebnimi lokacijskimi in logističnimi informacijami.

uporaba prostora oz. stojnice brez dovoljenja upravljala je prepovedana.

PRODAJA

8. člen

Na tržnici se trguje na drobno z blagom, ki je opredeljen v veljavnem odloku o urejanju mestne tržnice v Občini Grosuplje. Prednost prodaje imajo kmetijski lokalni pridelki ter izdelki in živila.

Z dovoljenjem izvajalca prodajalci lahko na tržnici prodajajo tudi oblačila, posteljnino, toaletno in kuhinjsko perilo, obutev, knjige, rabljeno blago in drugo. Prodaja teh izdelkov je dovoljena občasno.

Z dovoljenjem izvajalca lahko s smiselno uporabo tržnega reda na tržnici pod enakimi pogoji, kot veljajo za prodajo, izvajajo promocijsko dejavnost tudi zainteresirana posamezniki, društva ipd.

Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za blago, ki se prodaja na tržnici, odgovarja prodajalec.

9. člen

Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za blago, ki se prodaja na tržnici, odgovarja prodajalec.

PRODAJALCI

10. člen

Stalni prodajalci sklenejo pogodbo za najem kioskov, prostora za avtomate ali stalni najem stojnice za najmanj 6 mesecev.

Občasni prodajalci najamejo stojnico s podpisom naročilnice oziroma z izpolnitvijo spletnega obrazca na spletni strani izvajalca.

V primeru, da občasni prodajalec stojnico rezervira in jo nato brez obvestila izvajalcu dvakrat ne zasede, lahko od tovrstnega prodajalca izvajalec rezervacije 1 leto ne sprejema več.

11.  člen

Kmetovalci in drugi posamezniki lastno pridelavo zagotavljajo s KMG-MID številko kmetije, na kateri živijo in delajo. Na tržnici lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pa pri njih zaposleni delavci.

Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za prodajo na tržnici.

Prodajalci z opravljanjem svoje dejavnosti ne smejo ogrožati in motiti drugih prodajalcev in obiskovalcev ter občanov.

PRODAJNA MESTA

12. člen

Prodajna mesta (stojnice, potujoče prodajalne, lokacije avtomatov in kioski) so opredeljena s katastrom prodajnih mest.

Prodajalci prodajna mesta najamejo s sklenitvijo pogodbe oziroma podpisom naročilnice. Prodajalec je dolžan poravnati najemnino za najem prodajnega mesta.

13. člen

Izvajalec določi stojnico in/oziroma prodajno mesto, ki je posameznemu prodajalcu na razpolago. Razpoložljiva prodajna mesta so določena s katastrom prodajnih mest. Prodajalec ne sme samovoljno širiti prodajnega mesta. Prodajalec predhodno obvesti izvajalca o potrebni dodatni opremi (npr. hladilnik). Na prodajnem mestu jo lahko namesti v soglasju z izvajalcem.

14. člen

Izvajalec omogoča najem stojnic tudi preko spletnega obrazca na spletni strani izvajalca.

15. člen

Blago se sme prodajati samo s prodajnih mest. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla. Prodaja blaga s tal je dovoljena le za lončarske, železne in lesene izdelke ter košarice s cvetlicami, cvetlice, novoletne jelke ipd.

16. člen

Odprta prodajna mesta (stojnice, mize) morajo prodajalci med prodajo neembaliranih prehrambnih proizvodov pogrniti z nepropustnim prtom, ki omogoča čiščenje s krpo in vodo.

17.  člen

Hitro pokvarljivo blago mora lastnik odstraniti s tržnice takoj, ko so vidni znaki kvarjenja.

SANKCIONIRANJE

18. člen

Za kršitve tržnega reda izvajalec lahko izda pisni opomin oziroma obvesti pristojni inšpektorat, ki ukrepa skladno z veljavno zakonodajo.

19. člen

Izvajalec izda pisni opomin, če prodajalec 2krat neupravičeno ne zasede prodajnega mesta, zaradi neurejenosti na prodajnem mestu, prodajanja oporečnega blaga, samovoljne širitve prodajnega mesta, neplačevanja tržnih pristojbin, oddajanja prodajnih prostorov v podnajem, nespodobnega obnašanja in drugih kršitev določenih v tržnem redu in veljavnem odloku o izvajanju izbirne gospodarske javne službe urejanje javne tržnice.

20. člen

Izvajalec lahko po izdaji dveh opominov začasno prepove prodajo ali odpove pogodbo.

21. člen

O pisni pritožbi na izdan pisni opomin, prepoved prodaje ali odpoved pogodbe odloča direktor izvajalca. Pritožba ne zadrži sklepa o začasni prepovedi prodaje oziroma razdrtja pogodbe.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22.  člen

Ta tržni red začne veljati z datumom podpisa in nadomešča tržni red z dne 27.11.2020. Objavi se ga oglasni deski izvajalca na tržnici in na spletni strani izvajalca.

Potrjen veljavni tržni red na voljo tukaj.
Veljavni odlok: Odlok o urejanju Mestne tržnice v Občini Grosuplje, stran 2929

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.