Polnjenje hišnih bazenov

V poletnem obdobju se na nas obračajo uporabniki z željo po polnjenju hišnih bazenov. Ob tem izpostavljamo, da je v prvi vrsti predvideno, da se bazene polni preko obstoječe hišne inštalacije.
Polnjenje sicer traja dalj časa, škodljivo pa ne vpliva na hidravlične razmere javnega vodovodnega omrežja. Opozarjamo, da je prepovedan kakršenkoli nenadzorovan in nenajavljen odvzem vode iz
hidrantov. Sem štejemo tudi odvzeme vode gasilskih društev z namenom polnjenja bazenov. Nenadzorovan odvzem pitne vode iz omrežja lahko povzroči izpad dobave pitne vode, motnost pitne
vode, spremembe v pritisku ipd. Če bazena ne morete napolniti preko hišne inštalacije, nam sporočite razlog in po naši presoji, lahko dobavo vode zagotovimo z dovozom s cisterno ali izjemoma preko hidranta, če to ne poruši hidravličnih razmer vodovodnega omrežja. V primeru dobave vode za bazen s cisterno ali preko hidranta je uporabnik dolžan poravnati stroške prevoza, čas delavca in vse stroške, povezane s pitno in odpadno vodo, vključno z okoljsko dajatvijo. Potrebno je vedeti, da ima dobava vode za oskrbo s pitno vodo prednost pred rabo vode za druge namene. V primeru suše bomo objavili prepoved rabe vode v druge namene.
Kršitev se kaznuje z globo od 500 do 1.500 € in za posamezen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta se kršitelju zaračuna tudi porabljena voda po zadnji veljavni ceni s predpisanimi dajatvami v višini 72 m3, kar predstavlja predpisano količino za zagotavljanje požarne varnosti. Na tem mestu izpostavljamo tudi, da pri uporabi vode za namene bazena, nastane odpadna komunalna voda, ki jo je uporabnik dolžan očistiti v lastni greznici ali mali komunalni čistilni napravi oz. jo odvesti v javni kanalizacijski sistem. Zaradi tega je dolžan plačati vse stroške, ki so povezani z odvajanjem in čiščenjem take vode. Tak pristop izhaja tudi iz dejstva in načina obračuna okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v primeru polnjenja bazenov.