Geodetske storitve

Geodetske storitve

V sklopu geodetske službe se izvajajo sledeče dejavnosti:

Naročilo digitalnih podatkov katastra GJI

Z izpolnitvijo obrazca naročite izdajo digitalnih podatkov katastra gospodarske javne infrastrukture v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje. Podatki bodo izdani v dwg obliki, zahtevanem koordinatnem sistemu, za območje oz. parcelo in posredovani na naveden elektronski naslov. Z izpolnitvijo obrazca se zavezujete k plačilu po veljavnem ceniku.
Posredovani osebni podatki bodo uporabljeni le za namen izdaje digitalnih podatkov katastra GJI. Za obdelavo in hrambo posredovanih podatkov velja veljavna zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov, vključno z internimi akti Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, d.o.o. (v nadaljevanju: JKPG), kot tudi za pravice posameznikov glede varstva podatkov, ki izhajajo iz veljavnih predpisov in internih aktov JKPG.
Dodatne informacije dobite na info@jkpg.si.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Podatki o naročniku

Plačnik je enak naročniku

Podatki o digitalnih podatkih katastra GJI

Parcela/območje
Podatki naj bodo izdani v naslednjem koordinatnem sistemu
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.