Vgradnja MKČN

Vgradnja MKČN

ZA VSA VPRAŠANJA SMO NA VOLJO NA info@jkpg.si, m: 041 376 609 ali t: 01 7888 951.
Lastnik MKČN, manjše od 50 PE, je hkrati tudi upravljavec MKČN, razen če ima glede upravljanja podpisano posebno pogodbo. Če je lastnikov več, je upravljavec eden ali več lastnikov.
Pred vgradnjo je potrebno pridobiti vodno soglasje na Direkciji RS za vode – povezava do vloge.
1. Upravljavec MKČN mora pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa naročiti prve meritve (vzorči se iztok, trenutni vzorec). Meritve se lahko izvede po treh mesecih od pričetka delovanja naprave in ne kasneje kot devet mesecev od začetka obratovanja naprave. Seznam bližnjih izvajalcev:
JP Voka Snaga d.o.o.
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
e-mail: laboratorij.voka@vokasnaga.si
NLZOH oddelki na lokaciji Novo mesto
Dalmatinova ulica 2, 8000 Novo mesto
 Izvajalec vam bo na podlagi meritev izdal analizni izvid. V kolikor je izvid neustrezen, morate meritve ponoviti.
2. Najpozneje 30 dni po prejemu ustreznega analiznega izvida izpolnite poročilo o prvih meritvah (kliknite tukaj) in en izvod predložite JKP Grosuplje (po pošti ali na mail info@jkpg.si). Za tipske naprave je obvezna priloga Izjava o lastnostih! JKP Grosuplje vam tako zniža okoljsko dajatev za 90% (naslednji mesec po prejemu poročila).
3. Naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev (in nato vsaka tri leta) vas obišče referent JKP Grosuplje in vam brez doplačila opravi pregled MKČN. Pregleda, če naprava deluje in pregleda, ali hranite ustrezno dokumentacijo:
V kolikor se med pregledom ugotovi, da naprava ne deluje ustrezno se za naslednja tri leta ukine znižana okoljska dajatev.
Vsi objekti, ki se nahajajo izven aglomeracij in izven območij, kjer je javna kanalizacija ali je predvidena javna kanalizacija. Območja aglomeracij so razvidna iz Atlasa okolja (podzavihek »Okolje« – označite »Aglomeracije«, v »iskanje« pa vpišite željeni naslov objekta – enter).
Najkasneje do 31. decembra 2025!
Nekateri objekti so pri tem izjema. Te objekti morajo zagotoviti odvajanje in čiščenje v MKČN/nepretočni greznici najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta. To so objekti:
Lastnik objekta z nepretočno greznico mora JKP Grosuplje pisno obvestiti o uporabi nepretočne greznice najpozneje 30 dni pred predvidenim začetkom njene uporabe.
V obvestilu se navede:
Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije in če je od javne kanalizacije oddaljen več kot 100 m mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti:
1. čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN (< 50 PE), tako, da parameter »kemijska potreba po kisiku« ne presega mejne vrednosti 200 mg/l (KPK<200 mg/l) če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava ali
2. čiščenje komunalne odpadne vode v tipski MKČN, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da učinek čiščenja dosega 80 % glede na parameter KPK ali
3 . čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica), SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) ali drugim enakovrednim, mednarodno priznanim standardom, iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, in sicer prek:
Za vsako MKČN morate imeti navodila za obratovanje in vzdrževanje in ostalo dokumentacijo, ki je navedena nekaj odstavkov višje.
IZJEMA! Objekti, izven meja aglomeracije, ki so od javne kanalizacije oddaljeni manj kot 100 m lahko izbirajo le med prvima dvema tipoma MKČN, naštetih zgoraj in med priklopom na javno kanalizacijo – poljubno. Za priklop na kanalizacijo se potrebuje soglasje JKP Grosuplje.
Kjer ni možno odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo, morajo biti objekti opremljeni z MKČN.
Kjer ni možno odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo, morajo biti objekti opremljeni z MKČN. Kjer odvajanje in čiščenje odpadne vode ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali posebnih geografskih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave (npr. nadmorska višina nad 1.500 m in podobno) se namesto MKČN namesti nepretočna greznica. To je razvidno iz vodnega soglasja, ki ga mora imeti vsaka MKČN/nepretočna greznica.
Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik, brez prekatov, namenjen zbiranju komunalne odpadne vode.
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.