Oskrba s pitno vodo – Občina Škofljica

Kakovost pitne vode - Škofljica

Obveščanje javnosti po prilogi 4 Uredbe o pitni vodi (UL RS, št. 61/23).

Program oskrbe s pitno vodo v občini Škofljica:

Javna služba oskrbe s pitno vodo se izvaja v skladu s programom oskrbe s pitno vodo.
Program oskrbe s pitno vodo je sestavljen v skladu z določili 25. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (UL RS št. 88/2012 in 44/22 – ZVO-2), ki predpisuje njegove vsebinske sklope. Pripravi ga izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo za vsako občino posebej, kjer izvaja to javno službo. Program je pripravljen za obdobje štirih let. Veljavni programi za obdobje  2022-2025 v občini Grosuplje:
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s pitno vodo:
Ni posebnosti na vodovodnih sistemih.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.