Male komunalne čistilne naprave
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8:00 do 10:30 in od 11:30 do 13:00 Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas zbirnega centra Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 14:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija zbirnega centra: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina 4,1°C

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba:  030 455 955
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 051 374 687 (med delavnikom od 7:00 do 17:00)
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/odpadne-vode-slider.jpg

ZA VSA VPRAŠANJA SMO NA VOLJO NA info@jkpg.si, m: 041 376 609 ali t: 01 7888 951.

Vgradil sem MKČN, kaj moram storiti?

Lastnik MKČN, manjše od 50 PE, je hkrati tudi upravljavec MKČN, razen če ima glede upravljanja podpisano posebno pogodbo. Če je lastnikov več, je upravljavec eden ali več lastnikov.

Pred vgradnjo je potrebno pridobiti vodno soglasje na Direkciji RS za vode - povezava do vloge.

1. Upravljavec MKČN mora pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa naročiti prve meritve (vzorči se iztok, trenutni vzorec). Meritve se lahko izvede po treh mesecih od pričetka delovanja naprave in ne kasneje kot devet mesecev od začetka obratovanja naprave. Seznam bližnjih izvajalcev:

JP Voka Snaga d.o.o.
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
 e-mail: laboratorij.voka@vokasnaga.si
NLZOH oddelki na lokaciji Novo mesto
Dalmatinova ulica 2, 8000 Novo mesto
 T: 031/463 218

 Seznam vseh izvajalcev je dosegljiv na tej povezavi (kliknite). Izvajalec vam bo na podlagi meritev izdal analizni izvid. V kolikor je izvid neustrezen, morate meritve ponoviti.

2. Najpozneje 30 dni po prejemu ustreznega analiznega izvida izpolnite poročilo o prvih meritvah (kliknite tukaj) in en izvod predložite JKP Grosuplje (po pošti ali na mail info@jkpg.si). Za tipske naprave je obvezna priloga Izjava o lastnostih! JKP Grosuplje vam tako zniža okoljsko dajatev za 90% (naslednji mesec po prejemu poročila).

3. Naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev (in nato vsaka tri leta) vas obišče referent JKP Grosuplje in vam brez doplačila opravi pregled MKČN. Pregleda, če naprava deluje in pregleda, ali hranite ustrezno dokumentacijo:

 • navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
 • vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000 (in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok),
 • poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda,
 • dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN,
 • izjavo o lastnostih MKČN v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (LE ZA TIPSKE MKČN!!!),
 • podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo JKP Grosuplje ali drugega izvajalca o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata (NE VELJA ZA KMETE),
 • kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, če gre za kmetijsko gospodarstvo (VELJA LE ZA KMETE),
 • podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem MKČN zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja MKČN in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.

V kolikor se med pregledom ugotovi, da naprava ne deluje ustrezno se za naslednja tri leta ukine znižana okoljska dajatev.

Kdo mora imeti urejeno odvajanje odpadnih voda v MKČN/nepretočni greznici?

Vsi objekti, ki se nahajajo izven aglomeracij in izven območij, kjer je javna kanalizacija ali je predvidena javna kanalizacija. Območja aglomeracij so razvidna iz Atlasa okolja (podzavihek »Okolje« - označite »Aglomeracije«, v »iskanje« pa vpišite željeni naslov objekta – enter).

Do kdaj je potrebno urediti odvajanje odpadnih voda v MKČN/nepretočni greznici?

Najkasneje do 31. decembra 2025!

Nekateri objekti so pri tem izjema. Te objekti morajo zagotoviti odvajanje in čiščenje v MKČN/nepretočni greznici najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta. To so objekti:

 • za katere velja, da je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta IN
 • za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002 oz. so bili v uporabi pred tem dnem IN
 • ki imajo za odpadno vodo pred izpustom v tla ali vodotok urejeno predhodno čiščenje IN
 • ki ne nahajajo v bližini javne kanalizacije  oz. se nahajajo več kot 100 m od najbližje javne kanalizacije IN
 • ki se ne nahajajo na območju, kjer je predvidena kanalizacija IN
 • ki se nahajajo izven meja aglomeracije.

Iz vodnega ali drugega soglasja je razvidno, da moram vgraditi nepretočno greznico. Kaj moram storiti?

Lastnik objekta z nepretočno greznico mora JKP Grosuplje pisno obvestiti o uporabi nepretočne greznice najpozneje 30 dni pred predvidenim začetkom njene uporabe.

V obvestilu se navede:

 • podatke o lastniku objekta (ime, priimek in naslov lastnika objekta oz. firma in sedež lastnika objekta, če je lastnik pravna oseba) ter
 • izjava lastnika objekta o skladnosti nepretočne greznice s soglasjem pristojnega soglasodajalca ali drugim dokazilom v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

Katero malo komunalno čistilno napravo naj kupim/naročim?

Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije in če je od javne kanalizacije oddaljen več kot 100 m mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti:

1. čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN (< 50 PE), tako, da parameter »kemijska potreba po kisiku« ne presega mejne vrednosti 200 mg/l (KPK<200 mg/l) če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava ali

 • (to so npr. rastlinske MKČN, lagunske MKČN …)

2. čiščenje komunalne odpadne vode v tipski MKČN, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da učinek čiščenja dosega 80 % glede na parameter KPK ali

3 . čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica), SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) ali drugim enakovrednim, mednarodno priznanim standardom, iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, in sicer prek:

 • predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s standardom SIST EN 12566-6 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali za posredno odvajanje v podzemno vodo,
 • filtrirne naprave za predčiščene hišne odpadne vode v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-5 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok, ali
 • sistema za infiltracijo v tla v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-2 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo.

Za vsako MKČN morate imeti navodila za obratovanje in vzdrževanje in ostalo dokumentacijo, ki je navedena nekaj odstavkov višje.

IZJEMA! Objekti, izven meja aglomeracije, ki so od javne kanalizacije oddaljeni manj kot 100 m lahko izbirajo le med prvima dvema tipoma MKČN, naštetih zgoraj in med priklopom na javno kanalizacijo – poljubno. Za priklop na kanalizacijo se potrebuje soglasje JKP Grosuplje.

Mala komunalna čistilna naprava ali nepretočna greznica?

Kjer ni možno odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo, morajo biti objekti opremljeni z MKČN.

Kjer odvajanje in čiščenje odpadne vode ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali posebnih geografskih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave (npr. nadmorska višina nad 1.500 m in podobno) se namesto MKČN namesti nepretočna greznica. To je razvidno iz vodnega soglasja, ki ga mora imeti vsaka MKČN/nepretočna greznica.

Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik, brez prekatov, namenjen zbiranju komunalne odpadne vode.

Od 31. 12. 2015 dalje veljajo na področju greznic, malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) in nepretočnih greznic novi predpisi. Najpomembnejši so:

 

 

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.