FAQ
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8:00 do 10:30 in od 11:30 do 13:00 Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas zbirnega centra Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 13:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija zbirnega centra: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina n/p

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 030 455 955
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/gajnice_slider.jpg

Novice

V poletnem obdobju se na nas obračajo uporabniki z željo po polnjenju hišnih bazenov. Ob tem izpostavljamo, da je v prvi vrsti predvideno, da se bazene polni preko obstoječe hišne inštalacije.

Polnjenje sicer traja dalj časa, škodljivo pa ne vpliva na hidravlične razmere javnega vodovodnega omrežja. Opozarjamo, da je prepovedan kakršenkoli nenadzorovan in nenajavljen odvzem vode iz hidrantov. Sem štejemo tudi odvzeme vode gasilskih društev z namenom polnjenja bazenov.

Če bazena ne morete napolniti preko hišne inštalacije, nam sporočite razlog in po naši presoji, lahko dobavo vode zagotovimo z dovozom s cisterno ali izjemoma preko hidranta, če to ne poruši hidravličnih razmer vodovodnega omrežja. V primeru dobave vode za bazen s cisterno ali preko hidranta je uporabnik dolžan poravnati stroške prevoza, čas delavca in vse stroške, povezane s pitno in odpadno vodo, vključno z okoljsko dajatvijo.

Potrebno je vedeti, da ima dobava vode za oskrbo s pitno vodo prednost pred rabo vode za druge namene. V primeru suše bomo objavili prepoved rabe vode v druge namene.

Kršitev se kaznuje z globo od 500 do 1.500 € in za posamezen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta se kršitelju zaračuna tudi porabljena voda po zadnji veljavni ceni s predpisanimi dajatvami v višini 72 m3, kar predstavlja predpisano količino za zagotavljanje požarne varnosti.

Na tem mestu izpostavljamo tudi, da pri uporabi vode za namene bazena, nastane odpadna komunalna voda, ki jo je uporabnik dolžan očistiti v lastni greznici ali mali komunalni čistilni napravi oz. jo odvesti v javni kanalizacijski sistem. Zaradi tega je dolžan plačati vse stroške, ki so povezani z odvajanjem in čiščenjem take vode. Tak pristop izhaja tudi iz dejstva in načina obračuna okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v primeru polnjenja bazenov.

pojasnilo

Za parkiranje v Parkirni hiši P+R Grosuplje vam je po novem na voljo letna P+R dovolilnica.

P+R dovolilnica je namenjena le uporabnikom sistema P+R, torej tistim uporabnikom, ki parkirno hišo uporabijo za parkiranje svojega vozila, nato pa za nadaljevanje poti uporabijo katerikoli javni prevoz. Za uspešno izdajo P+R dovolilnice je ob oddaji vloge potrebno priložiti ustrezna dokazila o redni uporabi javnega prevoza. Za pridobitev dovolilnice je potrebno izpolniti spodaj priloženo vlogo in jo, skupaj z ustreznimi dokazili, poslati na naslov dovolilnica@jkpg.si ali oddati osebno na sedežu podjetja. Po oddani vlogi vas preko elektronske pošte obvestimo o vseh nadaljnjih postopkih in prevzemu dovolilnice.

Cena letne P+R dovolilnice znaša 300,00€ (z vključenim DDV). P+R dovolilnica prične veljati z dnem plačila in velja za obdobje enega leta.

Vloga za izdajo P+R dovolilnice za parkiranje v Parkirni hiši P+R Grosuplje

Uporabnike vodovodnega sistema Troščine obveščamo, da ukrep prekuhavanja pitne vode za prehrambne namene ostaja do preklica.

Uporabnikom svetujemo, da upoštevajo:

Navodila o prekuhavanju vode in

Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja.

Uporabnike prosimo za razumevanje.

Pri samotestiranju proizvedemo veliko odpadkov: testni material, uporabljeni robčke in krpe za enkratno uporabo, s katerimi očistimo površino oziroma prostore.

KAM JIH ODLOŽIMO?

Odpadke je potrebno odložiti v PLASTIČNO VREČO ZA SMETI in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče ne smemo preveč natlačiti niti se je dotikati po odlaganju med odpadke.

Vrečo je potrebno namestiti v drugo vrečo in jo tesno zavezati ter označiti, da gre za odpadke v zvezi s samotestiranjem. Prav tako jo je treba hraniti vsaj 72 ur ločeno od drugih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (druge odpadke).

Bodimo odgovorni in preprečimo širjenje virusa tudi s pravilnim odlaganjem odpadkov!

Pričetek odlaganja odpadkov na deponiji v CERO Špaja dolina sega v leto 2001. Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča Špaja dolina v I. fazi smo pridobili leta 2013, leta 2015 je bilo zaradi pridobitve dovoljenja za obratovanje kompostarne spremenjeno. Nato je bilo še dvakrat podaljšano in sicer leta 2016 in 2018. Faza I. pomeni prvo površino, kjer smo lahko odlagali odpadke in je imela zmogljivost odlaganja 166.381 ton oz. 158.458 m3.

Z 31. decembrom 2020 je dovoljenje za odlaganje poteklo, tako da že v letu 2021 nismo več odlagali odpadkov. S postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za II. fazo smo aktivno začeli v začetku leta 2017.

Z 31. januarjem 2022 je bila s strani Agencije Republike Slovenije za okolje izdana odločba o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za odlaganje odpadkov v II. fazi. Ta vključuje širitev I. faze in njeno nadvišanje, kar pomeni več prostora za odlaganje odpadkov.

Dovoljenje za odlaganje je izdano za do 31.decembra 2035 z možnostjo podaljšanja. Celotna zmogljivost odlaganja znaša 336.000 t oz. 196.532 m3.

JKPGrosuplje fotografijeDo začetka odlaganja odpadkov nas loči še dokončanje izgradnje tlačnega voda, ki bo omogočal odvodnjo izcedne vode na Čistilno napravo Grosuplje. Nato pa je potrebno izvesti še gradbena dela na samem območju, kjer se bodo odpadki odlagali, kar vključuje izgradnjo vseh slojev tesnilnega sloja. Tako kot je bilo zgrajeno dno deponijskega telesa že v I. fazi, bo tudi v II. fazi urejeno skladno z veljavno evropsko zakonodajo. Izvedla se bodo tudi dela za zapiranje na delu deponije, kateri ni vključen v II. fazo.

Odlaganje odpadkov se predvideva v petih etapah. V letošnjem letu se predvideva izgradnja prve etape, kjer se bo tudi začelo z odlaganjem odpadkov, nato pa se bo skladno s količino odloženih odpadkov nadaljevalo z izgradnjo naslednjih etap. Takrat bomo prvo etapo pričeli zapirati, da bo čim manj odpadnih voda.

Na deponiji se bodo odlagali komunalni in nekomunalni odpadki za katere je izdano okoljevarstveno dovoljenje. Mešani komunalni odpadki se že od leta 2016 vozijo na mehansko-biološko obdelavo v RCERO Ljubljana. Na odlagališču se bo odlagal le preostanek po obdelavi, ki predstavlja 13,6 % celotne teže pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov.V okoljevarstvenem dovoljenju je vključeno tudi nadaljnje obratovanje kompostarne. Njena zmogljivost predelave biološko razgradljivih odpadkov je 9.900 ton. V naših treh občinah letno zberemo okoli 3.000 ton te vrste odpadkov.

Tako kot za Javno komunalno podjetje Grosuplje tudi za vse tri občine, ki jih pokrivamo, predstavlja pridobitev okoljevarstvenega dovoljena zagotovilo in varnost, da imajo gospodinjstva in gospodarstvo še naprej možnost odlaganja odpadkov, kar posledično pomeni tudi bistveno nižje stroške ravnanja z odpadki, kot bi bili ti, če ga ne bi pridobili, saj bi morali v tem primeru odpadke odvažati drugam.

Še naprej se bomo trudili, da bo deponija služila svojemu namenu in bomo lahko ohranjali skrb za čisto okolje in zdravo družbo.

Direktor podjetja Stane Stopar ob tem poudarja, da je pridobljeno dovoljenje velika pridobitev za komunalo in za občine ustanoviteljice, saj je s tem rešen problem odlaganja odpadkov za najmanj 10 let.

Župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič pa je povedal, da se moramo vsi skupaj truditi, da ustvarimo čim manj odpadkov in tako ohranjamo čisto okolje, ki ne bo preobremenjeno z odpadki. »Pridobljeno dovoljenje pa zagotavlja dolgoročno rešitev odlaganja odpadkov, skladno z najvišjimi okoljevarstvenimi standardi. Vesel sem, da smo pripeljali projekt do pomembnega mejnika v korist trajnostnega razvoja«, je še dejal.

JKPGrosuplje fotografije2

sporocilo za javnost spodbujamo e krozno

Kotiček za oddajo še delujočih aparatov na CERO Špaja dolina 

ponovna uporaba ekipaV CERO Špaja dolina je postavljen nov kotiček za vse, ki bi želeli oddati svoje še delujoče aparate v ponovno uporabo. Kotiček najdete poleg zabojnika za odpadno elektroniko takoj desno za vhodom v CERO. Označen je z živo rumeno barvo in ga je težko spregledati. Vanj lahko oddate naslednje še delujoče aparate za ponovno uporabo: pralne stroje, hladilnike, zamrzovalnike, namizne in prenosne računalnike, zabavno elektroniko, male gospodinjske aparate, igrače, mobilne telefone, zvočnike, TV z ravnim zaslonom z daljincem, LCD monitorje, krožne žage, vrtalnike, glasbene stolpe, sesalnike in ostale primerne aparate na elektriko ali baterije.

Zbranim aparatom bo projektni partner skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveril funkcionalnost in električno varnost ter jih vrnil na trg po primerni ceni ali pa jih podaril. Zato se v kotičku zbirajo zgolj aparati, ki so delujoči in nepoškodovani. Kar 1-2 % takšnih naprav se v povprečju vsako leto najde med zbranimi e-odpadki, ki po nepotrebnem končajo v predelavi materiala. Vsakič, ko zavržemo še delujočo napravo, ji skrajšamo življenjsko dobo, prispevamo k večjemu onesnaževanju in nepotrebni porabi naravnih virov. Organizatorji projekta si prizadevajo k večji ozaveščenosti uporabnikov aparatov, želijo si, da bi naprave uporabljali čim dlje, saj s tem trajnostno rešujejo težave onesnaževanja. V Evropski uniji in s tem tudi v Sloveniji pa se izvajajo tudi zakonodajne spremembe na področju ravnanja z odpadki, ki vodijo v krožno gospodarstvo, tako da je tudi zaradi tega ponovna uporaba zelo pomembna za našo prihodnost.

E-naprave vsebujejo številne dragocene in med njimi mnoge živim bitjem škodljive elemente. Nekatere naprave kot so recimo prenosi telefoni vsebujejo tudi več kot 60 elementov in so sestavljene iz številnih delov. Ti materiali izvirajo z vsega sveta. Marsikateri izmed njimi so t.i. kritične surovine. 

monitor ponovna uporabaTo so surovine, ki so za gospodarstvo zelo pomembne, jih težko dobimo in skoraj ne recikliramo. Pri pametnih telefonih, ki jih danes v povprečju uporabljamo manj kot 2 leti in jih na leto prodamo preko 1.5 milijard, pa bi lahko s podaljšanjem njihove uporabe za še eno leto prihranili 2.1 milijonov ton ogljikovega dioksida na leto.

Kotiček je postavila družba ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben! skupaj s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o. ter lokalnim partnerjem Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje d.o.o.. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

Vse občanke in občane vabimo, da oddate v rumeni kotiček kakšen svoj še delujoči aparat, ki ga več ne potrebujete in tako poskrbite, da bo dobil novega lastnika.

O projektu Life Spodbujamo e-krožno 
Projekt Life Spodbujamo e-krožno podaljšuje življenjsko dobo aparatov preko izvajanja različnih aktivnosti kot so popravilo aparatov, ponovna uporaba aparatov in souporaba aparatov. Med drugim organizatorji po Sloveniji postavljajo kotičke za oddajo še delujočih aparatov.

Video: Predstavitev kotička za ponovno uporabo

Več informacij: ZEOS, d.o.o. (Urša Dolinšek - novice@zeos.si)

Parkirna hiša P+R Grosuplje ima po novem kot prva parkirna hiša s sistemom P+R v Sloveniji vzpostavljen tudi sistem za uporabnike kartice IJPP, ki vključuje uporabo javnega linijskega prevoza potnikov v cestnem in železniškem prevozu. Omogoča uporabo mestnega avtobusa, medkrajevnega avtobusa in vlaka.

Brezplačno parkiranje v parkirni hiši P+R Grosuplje je bilo po sistemu P+R do sedaj omejeno le na uporabnike kartice Urbana in tako uporabo avtobusa 3G. Sedaj pa sistem P+R v grosupeljski parkirni hiši omogoča brezplačno parkiranje za vse uporabnike javnega prevoza. Tako ne le, da lahko svojo pot nadaljujemo tudi z vlakom, odpeljemo se lahko tudi proti Novemu mestu ali Kočevju in ne le proti Ljubljani.

Uporaba javnega prevoza je tako za vse njegove uporabnike postala še bolj enostavna, torej potnikom še bolj prijazna. Z njegovo uporabo pa prispevamo tudi k čistejšemu okolju.

Podrobnejše informacije o integriranem javnem potniškem prometu in kartici IJPP so dostopne na: https://nakup.ijpp.si/.

Podrobnejša navodila o uporabi kartice IJPP v parkirni hiši P+R Grosuplje so objavljena na naši spletni strani na naslednji povezavi: https://www.jkpg.si/navodila-za-uporabnike.

IJPPLPP

 

Kaj imajo skupnega vlažilni in čistilni robčki, vatke in palčke za ušesa, olje in ostanki hrane, kavne usedline, cigaretni ogorki in zdravila? Na prvi pogled nič očitnega, vendar so to vse odpadki, ki se pojavljajo v naših kanalizacijskih sistemih. Ti odpadki ne spadajo v stranišče, ker mašijo kanalizacijske cevi in obremenjujejo okolje.

Bodi junak in ne zamenjaj školjke za smetnjak!

JKPG | Bodi junak - Vlažilni robčki

 

Vse imetnike veljavnih dovolilnic za leto 2021 pozivamo k oddaji obrazca za izdajo oziroma obnovitev obstoječe dovolilnice za leto 2022. Vse tiste, ki dovolilnice še nimate zakupljene in jo želite zakupiti pozivamo k oddaji obrazca za izdajo dovolilnice, na podlagi katerega boste, v primeru prostih kapacitet, prejeli dovolilnico. V kolikor bodo vse kapacitete za izbrano območje zasedene, vam bomo ponudili možnost zakupa dovolilnice za drugo območje oziroma vas uvrstili v čakalno vrsto.

Dovolilnica se izdaja za koledarsko leto in je veljavna do 31.1.2023. Navodila za nakup oziroma obnovitev dovolilnice se nahajajo v obrazcu za izdajo dovolilnice.

Cena dovolilnic ostaja enaka, obrazec za obnovitev le te oziroma za pridobitev nove je v prilogi tega članka. Izpolnjene obrazce lahko pošljete po elektronski pošti na dovolilnica@jkpg.si ali po pošti na naslov Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

Z izdajo dovolilnic za leto 2022 pričnemo v sredo, 15.12.2021.

Priloga: Obrazec za izdajo dovolilnice za parkiranje na odprtih javnih parkiriščih v občini Grosuplje.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.