Javno zbiranje ponudb za oddajo prostorov za namestitev prodajnih avtomatov za živila na tržnici Ivančna Gorica

Številka: JKPG-UV-024-2024
Datum: 12.06.2024
       
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje (v nadaljevanju najemodajalec) v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA ODDAJO PROSTOROV ZA NAMESTITEV
PRODAJNIH AVTOMATOV ZA ŽIVILA
NA TRŽNICI IVANČNA GORICA

 1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb
  Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

 2. Opis predmeta oddaje in pogoji izbora
  V najem se oddajajo trije prostori za vgradnjo prodajnih avtomatov za živila, ki se nahajajo na Tržnici Ivančna Gorica, to je na parcelni številki 31/38, k.o. Gorenja vas. V prostoru se lahko namestijo avtomati, ki bodo namenjeni prodaji lokalno pridelane hrane in za suhomesnate izdelke, kot so mleko in mlečni izdelki, med, moka, mlevski izdelki ter jajca. Oddaja prostora za avtomate se odda za čas 5 let, z odpovednim rokom štirih mesecev. Cena mesečnega najema je 90,00 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost. V izboru se da prednost ponudniku, ki bo s pomočjo avtomatov prodajal lokalno pridelano hrano, prvenstveno namenjeno lokalnim pridelovalcem. Z izborom se bo zasledoval cilj čim širše ponudbe živil, tako da si ponudba med avtomati ne konkurira. K oddaji ponudb se poziva tudi pridelovalce sosednjih občin.

  Merila za izbor so po vrsti:
  – Lokalni  pridelovalec;
  – Raznovrstnost ponudbe;
  – Kvaliteta pridelkov in ali proizvodov, izkazovanje eventualno z Ekološkimi certifikati in certifikati kakovosti;
  – V primeru ocenjene enakovrednosti ponudbe dveh ponudnikov, se bo izbral ponudnik, ki je prej oddal ponudbo.

  Višina najemnine se uskladi enkrat letno, do konca meseca  januarja, skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo leto.

 3. Ogled predmeta najema
  Informacije v zvezi z oddajo in uporabo zemljišča dobite pri ga. Urška Vesel, tel. št. 01/7888 929, od 13. 6. 2024 do 21. 6. 2024, med 8:00 in 12:00 uro.

 4. Oddaja ponudbe
  Oddaja ponudb se opravi priporočeno po pošti ali odda osebno na naslovu Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje. Ponudniki lahko oddajo ponudbo od 13. 6. 2017 do 21. 6. 2024. Ponudbe morajo biti zaprte v zaprti ovojnici.
  Ponudnik se mora v ponudbi identificirati z imenom oz. firmo, naslovom oz. sedežem, davčno številko, matično številko, kontaktnimi podatki in predvidenimi dimenzijami avtomata, ki bi ga vgradil glede na vrsto ponudbe.
  Pri oddaji ponudbe mora ponudnik predložiti seznam asortimaja ponujenih pridelkov oz. izdelkov.

  Najemodajalec lahko iz izbora izloči ponudnika, če:
  – je v stečaju ali je prenehal opravljati dejavnost,
  – začasno ne posluje ali ga upravlja stečajni upravitelj,
  – je bilo ugotovljeno, da je v hudem prekršku,
  – ni plačal davkov ali prispevkov za socialno varnost,
  – je dal lažne navedbe.

  Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno:
  PONUDBA ZA NAJEM PRODJANEGA PROSTORA ZA AVTOMATIZIRANO PRODAJO NA TRŽNICI IVANČNA GORICA,
  Številka: JKPG-UV-24-2024
  »NE ODPIRAJ – PONUDBA«

 5. Odpiranje ponudb
  Odpiranje ponudb bo javno v prostorih Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje dne 26. 6. 2024.

 6. Sklenitev posla
  Izbrani ponudnik mora po opravljeni izbiri z najemodajalcem skleniti pogodbo najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o izbiri, sicer lahko najemodajalec od pogodbe odstopi in povabi k sklenitvi pogodbe naslednjega najboljšega ponudnika.
 • Javno zbiranje ponudb – PDF dokument  Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
  Direktor Stanislav Stopar
  Poslano:
  – v objavo na spletno stran najemodajalca
   – v objavo Občina Ivančna Gorica