Obvestilo o praznjenju pretočnih, nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter obračun teh storitev

Javno komunalno podjetje Grosuplje (v nadaljevanju: izvajalec javne službe) je s 1.6.2013 prešel na nov način obračunavanja praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN).
Osnova za obračun teh storitev je količina porabljene pitne vode po vodomeru za stavbe, v katerih se opravlja storitve javne službe oskrbe s pitno vodo. Za stanovanjske stavbe, ki se ne oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema in izvajalec javne službe nima podatkov o porabi pitne vode, se pri obračunu upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na stalno in začasno prijavljeno osebo na dan. Za druge stavbe kot so šole, vrtci, obrtne dejavnosti, društva ..., kjer se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, pa se upošteva normirana poraba 1,2 m3 na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1 (DN≤20), za druge premere priključka se normirana poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev.

Več ...