Splošna navodila za izvedbo vodovodnega priključka
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8h do 13h Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Delovni čas deponije

Delovni čas deponije


Od 15.3. do 14.11.:
Pon–pet: od 7h do 19h
Sobota: od 8h do 15h

Od 15.11. do 14.3.:
Pon–pet: od 7h do 16h
Sobota: od 8h do 13h

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Kontakt

T: (01) 7888 943 ali (051) 273 478
M: cero@jkpg.si

Več o deponijiŠpaja dolina
-0,7º
http://gradbisce.naveza.com/www.jkpg.si/images/slider-podstrani/pitna-voda.jpg

Splošna navodila za izvedbo vodovodnega priključka

Vodovodni priključek stavbe na javni vodovod je del vodovoda, ki se nahaja med javnim vodovodom in vodomerom in ni objekt oziroma oprema javne infrastrukture. Meja med vodovodnim priključkom in interno vodovodno inštalacijo je vodomer.

1. Priprava gradbenega jarka

Globina vgrajene vodovodne cevi mora biti tolikšna, da bo nad temenom položene cevi zagotovoljeno najmanj 1,1 m zasipa oz. tolikšna, da bo cev pod mejo zmrzovanja. Širina gradbenega jarka mora znašati najmanj 20 cm na vsako stran cevi. Na dnu jarka je potrebno pod cevjo obvezno vgraditi posteljico debeline 10 cm iz peska frakcije 0-8 mm.

2. Priključnina in zaščitna cev

Priključna cev vodovodnega priključka mora biti na območju, kjer je vgrajena v zemljišče, položena na peščeno posteljico debeline 10 cm – frakcije 0-8 mm ter obsuta in zasuta z enakim materialom v višini najmanj 20 cm nad temenom. Na celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad temenom cevi vgrajen moder opozorilni trak z napisom »Pozor vodovod«. Priključne cevi do vključno DN 50 morajo biti iz PE; tlačne stopnje PN 12.5 in vgrajene v zaščitne cevi, ki so materiala PVC ali PE (tlačna stopnja cevi je najmanj PN 6). Velikost zaščitne cevi za priključno cev do DN 32 (d 40) je najmanj d 75, za večje priključne cevi pa je velikost zaščitne cevi najmanj d 110.

3. Merilno mesto

Merilno mesto mora biti zunaj objekta na upravljavcu dostopnem mestu, praviloma v zelenici in ne sme biti oddaljeno več kot 50 m od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje. Merilno mesto sestavljajo vodomerni jašek in vodomer s potrebnimi montažnim materialom. Vodomerni jašek vzdržuje lastnik objekta, vodomer je v vzdrževanju upravljavca vodovodnega sistema, enako tudi vodovodni priključek. Vgrajujejo se lahko montažni tipski vodomerni jaški različnih proizvajalcev. JKP Grosuplje dobavlja montažne tipske vodomerne jaške Alpro dn 600 z vgrajenim prečnim nosilcem ter povoznim pokrovom. Lahko pa je vodomerni jašek tudi betonske izvedbe kvadratnega tlorisa svetlih notranjih mer vsaj 100 x 100 cm za vgradnjo enega ali dveh vodomerov, globine najmanj 120cm. Pokrov mora biti lahke izvedbe (60 x 60 cm), izveden tako, da onemogoča vtok meterone vode in povzročitve zmrzali ter prirejen za lahko ročno odpiranje. V vodomerni jašek se v smeri dotoka vgradijo naslednji spojni elementi in armature: zaporni element (krogelna pipa ali zasun), nepovratni ventil kot vložek k vodomeru ali kot samostojni element, lovilec nesnage, holandec, vodomer, holandec, zaporni element (krogelna pipa ali zasun) z dodatnim izpustom. Interna vodovodna inštalacija mora biti izvedena tako, da se voda iz javnega vodovodnega omrežja in ostala voda ne meša. Vgrajujejo se lahko samo vodomeri, katere vgradi izvajalec javne službe.

Če znaša tlak v cevovodu več kot 5,5 bara, je potrebno za vodomerom vgraditi napravo za zniževanje tlaka z varnostnim izpustnim ventilom. V tem primeru se lahko izvede le betonski jašek. V primeru, da je v cevovodu manj kot 2 bara tlaka, pa je potrebno v interni inštalaciji vgraditi napravo za zvišanje Stran 2 od 3 tlaka z zaščito proti suhem teku. Ta naprava se lahko nahaja v objektu, ki se bo oskrboval s pitno vodo.

Prev
Next

SIQdruzini prijazno podjetjeevropska unijalokalna akcijaz glavo za naravo

obcina dobrepoljeobcina grosupljeSIQdruzini prijazno podjetjeevropska unija

lokalna akcijaz glavo za naravoobcina dobrepoljeobcina grosuplje

Varstvo osebnih podatkov

V JKPG d.o.o. se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@jkpg.si.